Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

PHÁP NGỮ CỦA CƯ SĨ LƯU TỐ VÂN

CHUYÊN ĐỀ GIẢNG VỀ LÃO PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

CHUYÊN ĐỀ GIẢNG VỀ LÃO PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

Giảng giải: Cư Sĩ Lưu Tố Vân

BIỂU DIỄN VÃNG SANH ĐANG CÒN SỐNG

BIỂU DIỄN VÃNG SANH ĐANG CÒN SỐNG

Giảng giải: Cư Sĩ Lưu Tố Vân

CHÍ RỘNG KHẮP HƯ KHÔNG, TÌNH TỪ BI THA THIẾT

CHÍ RỘNG KHẮP HƯ KHÔNG, TÌNH TỪ BI THA THIẾT

Giảng giải: Cư Sĩ Lưu Tố Vân

Số bài: 5
NGHE KINH MƯỜI MẤY NĂM THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI TÔI

NGHE KINH MƯỜI MẤY NĂM THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI TÔI

Giảng giải: Cư Sĩ Lưu Tố Vân

Số bài: 2
NỐI DÒNG HUỆ MẠNG PHẬT TỪ NƠI TA

NỐI DÒNG HUỆ MẠNG PHẬT TỪ NƠI TA

Giảng giải: Cư Sĩ Lưu Tố Vân

LÁ RỤNG VỀ CỘI HỒI QUY CỰC LẠC

LÁ RỤNG VỀ CỘI HỒI QUY CỰC LẠC

Giảng giải: Cư Sĩ Lưu Tố Vân