Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

PHÁP NGỮ CỦA CƯ SĨ LÝ BỈNH NAM

DANH TĂNG VÀ CƯ SĨ TỊNH ĐỘ LÃO CƯ SĨ LÝ BỈNH NAM

DANH TĂNG VÀ CƯ SĨ TỊNH ĐỘ LÃO CƯ SĨ LÝ BỈNH NAM

Kết tập: Đệ tử Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam

TIỂU SỬ LÃO CƯ SĨ LÝ BỈNH NAM

TIỂU SỬ LÃO CƯ SĨ LÝ BỈNH NAM

Kết tập: Đệ tử Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam

DI NGÔN SAU CÙNG CỦA LÃO CƯ SĨ LÝ BỈNH NAM

DI NGÔN SAU CÙNG CỦA LÃO CƯ SĨ LÝ BỈNH NAM

Kết tập: Đệ tử Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam

TUYẾT HƯ LÃO NHÂN TỊNH ĐỘ TUYỂN TẬP

TUYẾT HƯ LÃO NHÂN TỊNH ĐỘ TUYỂN TẬP

Giảng giải: Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam

Số bài: 22
QUY TẮC TRỢ NIỆM LÚC LÂM CHUNG

QUY TẮC TRỢ NIỆM LÚC LÂM CHUNG

Giảng giải: Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam

LÀM SAO TRÁNH HỌA CHIẾN TRANH?

LÀM SAO TRÁNH HỌA CHIẾN TRANH?

Giảng giải: Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam