Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

PHÁP NGỮ CỦA CƯ SĨ TỪ TỈNH DÂN

NGHIÊN CỨU HỌC TẬP TAM TỰ KINH

NGHIÊN CỨU HỌC TẬP TAM TỰ KINH

Giảng giải: Cư Sĩ Từ Tỉnh Dân

Số bài: 22