Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

PHÁP NGỮ CỦA ĐẠI SƯ ẤN QUANG

ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC

ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC

Giảng giải: Ấn Quang Đại Sư

Số bài: 50
ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

Số bài: 159
ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TĂNG QUẢNG CHÁNH BIÊN

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TĂNG QUẢNG CHÁNH BIÊN

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

Số bài: 370
ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TAM BIÊN

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TAM BIÊN

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

Số bài: 256
THỌ KHANG BẢO GIÁM

THỌ KHANG BẢO GIÁM

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

Số bài: 27
MỘT BỨC THƯ PHÚC ĐÁP KHẮP NƠI

MỘT BỨC THƯ PHÚC ĐÁP KHẮP NƠI

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

LỜI KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ ẤN QUANG

LỜI KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ ẤN QUANG

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

THƯỢNG HẢI HỘ QUỐC TỨC TAI PHÁP NGỮ

THƯỢNG HẢI HỘ QUỐC TỨC TAI PHÁP NGỮ

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

Số bài: 15
ẤN QUANG ĐẠI SƯ VĂN SAO BẢO THÂN TIẾT DỤC PHÁP NGỮ

ẤN QUANG ĐẠI SƯ VĂN SAO BẢO THÂN TIẾT DỤC PHÁP NGỮ

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

Số bài: 69
ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA ĐÌNH GIÁO DỤC PHÁP NGỮ

ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA ĐÌNH GIÁO DỤC PHÁP NGỮ

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

Số bài: 17
TỊNH ĐỘ QUYẾT NGHI LUẬN

TỊNH ĐỘ QUYẾT NGHI LUẬN

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

ẤN QUANG ĐẠI SƯ KHAI THỊ

ẤN QUANG ĐẠI SƯ KHAI THỊ

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

Số bài: 2
TRÍCH LỤC KHAI THỊ VỀ GIỚI SÁT VÀ GIỚI DÂM

TRÍCH LỤC KHAI THỊ VỀ GIỚI SÁT VÀ GIỚI DÂM

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

Số bài: 6
TAM QUY NGŨ GIỚI

TAM QUY NGŨ GIỚI

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

LUẬN VỀ GIÁO DỤC GIA ĐÌNH

LUẬN VỀ GIÁO DỤC GIA ĐÌNH

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

MỘT LÁ THƯ GỬI KHẮP

MỘT LÁ THƯ GỬI KHẮP

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang