Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

PHÁP NGỮ CỦA ĐẠI SƯ LIÊN TRÌ

ĐẠI SƯ LIÊN TRÌ

ĐẠI SƯ LIÊN TRÌ

Kết tập: Đệ tử Đại Sư Liên Trì

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

Số bài: 4
TỊNH ĐỘ VỰNG NGỮ

TỊNH ĐỘ VỰNG NGỮ

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

Số bài: 37
LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH

LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

Số bài: 223
TRÚC SONG TÙY BÚT

TRÚC SONG TÙY BÚT

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

Số bài: 320
GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XUẤT GIA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XUẤT GIA

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

Số bài: 4