Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

PHÁP NGỮ CỦA ĐẠI SƯ NGẪU ÍCH

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích

Số bài: 5
NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ

NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích

Số bài: 33
DI GIÁO TAM KINH

DI GIÁO TAM KINH

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích

Số bài: 11
PHÁP MÔN NIỆM PHẬT TIN SÂU NGUYỆN THIẾT!

PHÁP MÔN NIỆM PHẬT TIN SÂU NGUYỆN THIẾT!

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích