Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

PHÁP NGỮ CỦA ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO

NIỆM PHẬT CẢNH

NIỆM PHẬT CẢNH

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

Số bài: 14
NIỆM PHẬT KÍNH

NIỆM PHẬT KÍNH

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

Số bài: 12
VÃNG SANH LỄ TÁN PHẬT

VÃNG SANH LỄ TÁN PHẬT

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

Số bài: 6
TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ CỦA ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO

TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ CỦA ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

Số bài: 4
QUÁN KINH TỨ NHIẾP SỨ CƯƠNG YẾU

QUÁN KINH TỨ NHIẾP SỨ CƯƠNG YẾU

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

GIỮ VỮNG CHÁNH NIỆM TRONG LÚC LÂM CHUNG

GIỮ VỮNG CHÁNH NIỆM TRONG LÚC LÂM CHUNG

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo