Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

PHÁP NGỮ CỦA HÒA THƯỢNG DIỆU LIÊN

HÒA THƯỢNG DIỆU LIÊN, LINH NHAM SƠN TỰ

HÒA THƯỢNG DIỆU LIÊN, LINH NHAM SƠN TỰ

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Diệu Liên

Số bài: 3
HÒA THƯỢNG DIỆU LIÊN CẢM ÂN NGÀI

HÒA THƯỢNG DIỆU LIÊN CẢM ÂN NGÀI

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Diệu Liên

HÒA THƯỢNG DIỆU LIÊN

HÒA THƯỢNG DIỆU LIÊN

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Diệu Liên

Số bài: 5
NHÂN PHẬT NHẤT THỂ

NHÂN PHẬT NHẤT THỂ

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Diệu Liên

NHỤ MỘ CỐ HƯƠNG

NHỤ MỘ CỐ HƯƠNG

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Diệu Liên

LÃO HÒA THƯỢNG DIỆU LIÊN KỂ CHUYỆN PHẬT GIÁO

LÃO HÒA THƯỢNG DIỆU LIÊN KỂ CHUYỆN PHẬT GIÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Diệu Liên

Số bài: 4
GIẢI NGHI VẤN

GIẢI NGHI VẤN

Giảng giải: Hòa Thượng Diệu Liên

HÒA THƯỢNG DIỆU LIÊN KHAI THỊ PHẬT THẤT

HÒA THƯỢNG DIỆU LIÊN KHAI THỊ PHẬT THẤT

Giảng giải: Hòa Thượng Diệu Liên

Số bài: 4
PHẬT GIÁO NHÂN SINH QUAN VÀ PHẬT GIÁO DI DÂN HỌC

PHẬT GIÁO NHÂN SINH QUAN VÀ PHẬT GIÁO DI DÂN HỌC

Giảng giải: Hòa Thượng Diệu Liên

Số bài: 2
CUỐI CÙNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC XUẤT GIA

CUỐI CÙNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC XUẤT GIA

Giảng giải: Hòa Thượng Diệu Liên

HÒA THƯỢNG DIỆU LIÊN KHAI THỊ

HÒA THƯỢNG DIỆU LIÊN KHAI THỊ

Giảng giải: Hòa Thượng Diệu Liên