Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

PHÁP NGỮ CỦA HÒA THƯỢNG TINH VÂN

CHÙA PHẬT QUANG SƠN ĐÀI LOAN

CHÙA PHẬT QUANG SƠN ĐÀI LOAN

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Tinh Vân

CẨM NANG ĐỜI NGƯỜI

CẨM NANG ĐỜI NGƯỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tinh Vân

Số bài: 6
MƯỜI ĐỨC TÍNH CẦN CÓ CỦA NGƯỜI XUẤT GIA

MƯỜI ĐỨC TÍNH CẦN CÓ CỦA NGƯỜI XUẤT GIA

Giảng giải: Hòa Thượng Tinh Vân

NHẬN LỖI CẦN CÓ DŨNG KHÍ

NHẬN LỖI CẦN CÓ DŨNG KHÍ

Giảng giải: Hòa Thượng Tinh Vân

BẢY BÀI HỌC LÀM NGƯỜI

BẢY BÀI HỌC LÀM NGƯỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tinh Vân