Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

PHÁP NGỮ CỦA PHÁP SƯ NGỘ ĐẠO

THÂN GIÁO CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

THÂN GIÁO CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 6