Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

PHÁP NGỮ CỦA PHÁP SƯ NGỘ HẠNH

TỊNH TU TIỆP YẾU

TỊNH TU TIỆP YẾU

Giảng giải: Pháp Sư Ngộ Hạnh

TAM THỜI HỆ NIỆM

TAM THỜI HỆ NIỆM

Giảng giải: Pháp Sư Ngộ Hạnh

Số bài: 3
KHAI THỊ PHẬT THẤT CÔNG ĐỨC VÀ ĐÁNH ĐỊA CHUNG

KHAI THỊ PHẬT THẤT CÔNG ĐỨC VÀ ĐÁNH ĐỊA CHUNG

Giảng giải: Pháp Sư Ngộ Hạnh

PHÁP SƯ NGỘ HẠNH ĐÁNH ĐỊA CHUNG

PHÁP SƯ NGỘ HẠNH ĐÁNH ĐỊA CHUNG

Giảng giải: Pháp Sư Ngộ Hạnh

PHÁP SƯ NGỘ HẠNH HƯỚNG DẪN ĐÁNH ĐỊA CHUNG

PHÁP SƯ NGỘ HẠNH HƯỚNG DẪN ĐÁNH ĐỊA CHUNG

Giảng giải: Pháp Sư Ngộ Hạnh

NIỆM PHẬT THEO ĐỊA CHUNG

NIỆM PHẬT THEO ĐỊA CHUNG

Giảng giải: Pháp Sư Ngộ Hạnh

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG

Giảng giải: Pháp Sư Ngộ Hạnh

KHI XUNG ĐỘT VỚI GIA ĐÌNH NÊN GIỮ TÂM THẾ NÀO?

KHI XUNG ĐỘT VỚI GIA ĐÌNH NÊN GIỮ TÂM THẾ NÀO?

Giảng giải: Pháp Sư Ngộ Hạnh

DÙNG TÂM THÁI GÌ ĐỐI TRƯỚC BỆNH DỊCH COVID 19?

DÙNG TÂM THÁI GÌ ĐỐI TRƯỚC BỆNH DỊCH COVID 19?

Giảng giải: Pháp Sư Ngộ Hạnh

ĐÃ THỌ GIỚI MÀ CÒN NẤU THỊT CÓ LỖI KHÔNG?

ĐÃ THỌ GIỚI MÀ CÒN NẤU THỊT CÓ LỖI KHÔNG?

Giảng giải: Pháp Sư Ngộ Hạnh