Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

PHÁP NGỮ THEO CHỦ ĐỀ CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

 TRUYỀN THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI NĂM 2006

TRUYỀN THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI NĂM 2006

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TRUYỀN THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI NĂM 2001

TRUYỀN THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI NĂM 2001

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

 VẤN ĐÁP HỌC PHẬT

VẤN ĐÁP HỌC PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 41
NGHE SƯ PHỤ NÓI

NGHE SƯ PHỤ NÓI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 104
 HẰNG THUẬN CHÚNG SANH, TUỲ HỶ CÔNG ĐỨC

HẰNG THUẬN CHÚNG SANH, TUỲ HỶ CÔNG ĐỨC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

 KHAI THỊ ĐỒNG TU GIẢNG ĐƯỜNG HIẾU LIÊM

KHAI THỊ ĐỒNG TU GIẢNG ĐƯỜNG HIẾU LIÊM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BÀN VỀ HIẾU ĐẠO

BÀN VỀ HIẾU ĐẠO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 2
TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC

TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 2
 NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT

NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 10
ĐỐI THOẠI GIỮA LUÂN LÝ ĐẠO ĐỨC VÀ TÔN GIÁO

ĐỐI THOẠI GIỮA LUÂN LÝ ĐẠO ĐỨC VÀ TÔN GIÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THẦY CÓ SỢ CHẾT HAY KHÔNG?

THẦY CÓ SỢ CHẾT HAY KHÔNG?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TUỲ THUẬN PHẬT GIÁO, TIẾP LỬA TƯƠNG TRUYỀN

TUỲ THUẬN PHẬT GIÁO, TIẾP LỬA TƯƠNG TRUYỀN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

 PHƯƠNG PHÁP DẠY CON KHI MANG THAI

PHƯƠNG PHÁP DẠY CON KHI MANG THAI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ CÔNG VIỆC, HÔN NHÂN, GIA ĐÌNH CUỘC SỐNG

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ CÔNG VIỆC, HÔN NHÂN, GIA ĐÌNH CUỘC SỐNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 2
 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN

TỊNH TÔNG NHẬP MÔN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 3