Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

PHÁP NGỮ TUYÊN LƯU CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

HỌC TẬP BIỂU PHÁP CỦA LÃO HÒA THƯỢNG HẢI HIỀN

HỌC TẬP BIỂU PHÁP CỦA LÃO HÒA THƯỢNG HẢI HIỀN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 3
PHÁP ÂM TUYÊN LƯU

PHÁP ÂM TUYÊN LƯU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 15
SỐNG TRONG THẾ GIỚI BIẾT ƠN

SỐNG TRONG THẾ GIỚI BIẾT ƠN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG CHÚC TẾT TÂN SỬU 2021

HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG CHÚC TẾT TÂN SỬU 2021

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGHE SƯ PHỤ NÓI

NGHE SƯ PHỤ NÓI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 104
THIÊN TAI NHÂN HỌA DO ĐÂU MÀ CÓ?

THIÊN TAI NHÂN HỌA DO ĐÂU MÀ CÓ?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGUYÊN NHÂN CỦA DỊCH BỆNH LÀ DO TÂM THAM SÂN SI

NGUYÊN NHÂN CỦA DỊCH BỆNH LÀ DO TÂM THAM SÂN SI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI SẼ ĐI VỀ ĐÂU?

THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI SẼ ĐI VỀ ĐÂU?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 3
HỘ THẾ TIÊU TAI, DẠY HỌC ĐỨNG ĐẦU

HỘ THẾ TIÊU TAI, DẠY HỌC ĐỨNG ĐẦU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không