Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maét.
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû.
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

PHẬT GIÁO DỤC CHÚNG TA VỀ NHÂN QUẢ NHẤT ĐỊNH KHÔNG SAI

KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

Hán dịch: Ngài Thực Xoa Nan Đà
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

KINH NHÂN QUẢ

KINH NHÂN QUẢ

Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá và Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Thích Trí Hải

PHẬT THUYẾT KINH PHÂN BIỆT THIỆN ÁC BÁO ỨNG

PHẬT THUYẾT KINH PHÂN BIỆT THIỆN ÁC BÁO ỨNG

Hán dịch: Sa Môn Thiên Tức Tai, Đời Tống, Tây Thiên Trung Ấn Độ,
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Chánh Lạc

KINH THIỆN ÁC NHÂN QUẢ

KINH THIỆN ÁC NHÂN QUẢ

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI

KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI

Hán dịch: Đại Sư Pháp Hiền
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

KINH TRƯỜNG THỌ DIỆT TỘI HỘ CHƯ ĐỒNG TỬ ĐÀ LA NI

KINH TRƯỜNG THỌ DIỆT TỘI HỘ CHƯ ĐỒNG TỬ ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Phật Đà Ba Ly, Đời Đường, nước Kế Tân
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Thông

KINH BỐN MƯƠI HAI CHƯƠNG

KINH BỐN MƯƠI HAI CHƯƠNG

Hán dịch: Ngài Ca Diếp Ma Đằng Cộng Pháp Lan, Hậu Hán
Việt dịch: Thích Tâm Châu

PHẬT NÓI KINH BỐN ĐỊA NGỤC

PHẬT NÓI KINH BỐN ĐỊA NGỤC

Hán dịch: Sa Môn Đàm Vô Lan, người Tây Vực, Đời Đông Tấn
Việt dịch: Trần Văn Nghĩa

PHẬT THUYẾT KINH TỘI NGHIỆP BÁO ỨNG GIÁO HÓA ĐỊA NGỤC

PHẬT THUYẾT KINH TỘI NGHIỆP BÁO ỨNG GIÁO HÓA ĐỊA NGỤC

Hán dịch: Tam Tạng An Thế Cao người An Tức, đời Hậu Hán
Việt dịch: Thích Nữ Đức Nghiêm

KINH PHƯỚC ĐỨC

KINH PHƯỚC ĐỨC

Hán dịch: Sa Môn Tuệ Giác
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh

KINH ĐỊNH LUẬT NGHIỆP

KINH ĐỊNH LUẬT NGHIỆP

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Dao Tần
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

PHẬT NÓI KINH CÔNG ĐỨC CỦA TAM QUY, NGŨ GIỚI, TỪ TÂM VÀ YỂM LY

PHẬT NÓI KINH CÔNG ĐỨC CỦA TAM QUY, NGŨ GIỚI, TỪ TÂM VÀ YỂM LY

Hán dịch: Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đại Đường
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Chánh Lạc

KINH NHÂN QUẢ ĐẠO ĐỨC

KINH NHÂN QUẢ ĐẠO ĐỨC

Hán dịch: Phật Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Tuệ Sỹ

KINH PHẬT NÓI VỀ PHÁP BỐ THÍ

KINH PHẬT NÓI VỀ PHÁP BỐ THÍ

Hán dịch: Đại Sư Pháp Hiền
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Nguyên Lộc

KINH  THAM ÁI LÀ NGUYÊN NHÂN ĐAU KHỔ

KINH THAM ÁI LÀ NGUYÊN NHÂN ĐAU KHỔ

Hán dịch: Đại Sư Pháp Hiền
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

KINH LY THUỲ

KINH LY THUỲ

Hán dịch: Ngài Trúc Pháp Hộ, Tây Tấn
Việt dịch: Thích Chánh Lạc

KINH  ĐỊA NGỤC

KINH ĐỊA NGỤC

Hán dịch: Phật Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm
​​​​​​​Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Tuệ Sỹ

KINH PHẬT THUYẾT CÔNG ĐỨC TẠO THÁP

KINH PHẬT THUYẾT CÔNG ĐỨC TẠO THÁP

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Địa Bà Ha La
Việt dịch: Quảng Minh

KINH DIỆT TRỪ TỐI TĂM TRONG MƯỜI PHƯƠNG

KINH DIỆT TRỪ TỐI TĂM TRONG MƯỜI PHƯƠNG

Hán dịch: Ngài Trúc Pháp Hộ, Tây Tấn
Việt dịch: Nguyên Thuận