Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maét.
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû.
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

PHẬT GIÁO DỤC CHÚNG TA VỀ NHÂN QUẢ NHẤT ĐỊNH KHÔNG SAI

KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

Hán dịch: Ngài Thực Xoa Nan Đà
Việt dịch: Nguyên Thuận

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT  BỔN NGUYỆN

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Đọc tụng: Hòa Thượng Thích Trí Thoát

Số bài: 14
KINH NHÂN QUẢ ĐẠO ĐỨC

KINH NHÂN QUẢ ĐẠO ĐỨC

Việt dịch: Sa Môn Thích Nhật Từ

PHẬT THUYẾT KINH THIỆN ÁC NHÂN QUẢ

PHẬT THUYẾT KINH THIỆN ÁC NHÂN QUẢ

Việt dịch: Thích Trung Quán

PHẬT THUYẾT KINH PHÂN BIỆT THIỆN ÁC BÁO ỨNG

PHẬT THUYẾT KINH PHÂN BIỆT THIỆN ÁC BÁO ỨNG

Hán dịch: Đời Tống, Tây Thiên Trung Ấn Độ, Sa Môn Thiên Tức Tai
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Chánh Lạc

KINH CHA MẸ ÂN TRỌNG

KINH CHA MẸ ÂN TRỌNG

Việt dịch: Nguyên Thuận

KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI

KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI

Hán dịch: Đại Sư Pháp Hiền
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Thiền Tâm

KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI VỊ LAI NHÂN QUẢ

KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI VỊ LAI NHÂN QUẢ

Hán dịch: Tam Tạng Cầu Na Bạt Đà La, đời Tống
Việt dịch: Sa Môn Thích Nhất Chân

Số bài: 10
PHẬT NÓI KINH NGHIỆP BÁO SAI BIỆT

PHẬT NÓI KINH NGHIỆP BÁO SAI BIỆT

Hán dịch: Cù Đàm Pháp Trí quận Dương Xuyên, đời Tuỳ
Việt dịch: Thích Tuệ Thông

KINH TỤNG NĂM NGHIỆP CẢM CỦA ĐỊA NGỤC

KINH TỤNG NĂM NGHIỆP CẢM CỦA ĐỊA NGỤC

Đọc tụng: Hòa Thượng Thích Trí Thoát

KINH CÔNG ĐỨC CỦA BA QUY Y, NĂM GIỚI, TỪ TÂM VÀ NHÀM CHÁN

KINH CÔNG ĐỨC CỦA BA QUY Y, NĂM GIỚI, TỪ TÂM VÀ NHÀM CHÁN

Hán dịch: Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đại Đường
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP DIỆT TẬN

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP DIỆT TẬN

Việt dịch: Nguyên Thuận

KINH NGHIỆP BÁO TẠNG KINH

KINH NGHIỆP BÁO TẠNG KINH

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Pháp Thiên
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

KINH PHƯỚC ĐỨC

KINH PHƯỚC ĐỨC

Việt dịch: Hoà Thượng Thích Nhất Hạnh

KINH TẠC HÌNH TƯỢNG PHẬT

KINH TẠC HÌNH TƯỢNG PHẬT

Hán dịch: Ưu Bà Tắc An Huyền và Sa Môn Nghiêm Phật Điều, đời Hậu Hán
Việt dịch: Nguyên Huệ

KINH CÔNG ĐỨC CỦA XÂY THÁP

KINH CÔNG ĐỨC CỦA XÂY THÁP

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Địa Bà Ha La, Đời Đại Đường
Việt dịch: Quảng Minh

KINH ĐẠI THỪA PHƯƠNG QUẢNG TỔNG TRÌ

KINH ĐẠI THỪA PHƯƠNG QUẢNG TỔNG TRÌ

Hán dịch: Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi, đời Tuỳ
Việt dịch: Nguyên Thuận

KINH THAM ÁI LÀ GỐC KHỔ ĐAU

KINH THAM ÁI LÀ GỐC KHỔ ĐAU

Hán dịch: Phật Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Thích Tuệ Sỹ

PHẬT THUYẾT KINH VÔ THƯỜNG

PHẬT THUYẾT KINH VÔ THƯỜNG

Hán dịch: Pháp Sư Nghĩa Tịnh
Việt dịch: Thích Hằng Đạt