Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maét.
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû.
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

PHẬT GIÁO DỤC CHÚNG TA VỀ NHÂN QUẢ NHẤT ĐỊNH KHÔNG SAI

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Đọc tụng: Hòa Thượng Thích Trí Thoát

Số bài: 14
KINH SÁU ĐIỀU THIẾT YẾU CHO BÀ LÃO

KINH SÁU ĐIỀU THIẾT YẾU CHO BÀ LÃO

Hán dịch: Ngài Cầu Na Bạt Đà La, Lưu Tống
Việt dịch: Nguyên Thuận

KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

Hán dịch: Ngài Thực Xoa Nan Đà
Việt dịch: Nguyên Thuận

KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI

KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI

Việt dịch: Hoà Thượng Thích Thiền Tâm

KINH PHƯỚC ĐỨC

KINH PHƯỚC ĐỨC

Việt dịch: Hoà Thượng Thích Nhất Hạnh

KINH THAM ÁI LÀ GỐC KHỔ ĐAU

KINH THAM ÁI LÀ GỐC KHỔ ĐAU

Hán dịch: Phật Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Thích Tuệ Sỹ

PHẬT THUYẾT KINH NGHIỆP BÁO SAI BIỆT

PHẬT THUYẾT KINH NGHIỆP BÁO SAI BIỆT

Hán dịch: Cù Đàm Pháp Trí quận Dương Xuyên - đời Tuỳ
Việt dịch: Sa Môn Thích Tuệ Thông

KINH CHA MẸ ÂN TRỌNG

KINH CHA MẸ ÂN TRỌNG

Việt dịch: Nguyên Thuận

KINH CÔNG ĐỨC CỦA TAM QUY, NĂM GIỚI, TỪ TÂM VÀ NHÀM CHÁN

KINH CÔNG ĐỨC CỦA TAM QUY, NĂM GIỚI, TỪ TÂM VÀ NHÀM CHÁN

Hán dịch: Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đại Đường
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Chánh Lạc

KINH KIM CANG TRÍ ĐỘ

KINH KIM CANG TRÍ ĐỘ

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Thật Xoa Nan Đà, Đời Đường
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI VỊ LAI NHÂN QUẢ

KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI VỊ LAI NHÂN QUẢ

Hán dịch: Đời Tống, Tam Tạng Cầu Na Bạt Đà La
Việt dịch: Sa Môn Thích Nhất Chân

Số bài: 10
KINH TÁM DANH HIỆU CÁT TƯỜNG CỦA CHƯ PHẬT

KINH TÁM DANH HIỆU CÁT TƯỜNG CỦA CHƯ PHẬT

Hán dịch: Ngài Lương Tăng Già Bà La
Việt dịch: Nguyên Thuận

PHẬT THUYẾT KINH PHÂN BIỆT THIỆN ÁC BÁO ỨNG

PHẬT THUYẾT KINH PHÂN BIỆT THIỆN ÁC BÁO ỨNG

Hán dịch: Đời Tống, Tây Thiên Trung Ấn Độ, Sa Môn Thiên Tức Tai
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH THIỆN ÁC NHÂN QUẢ

PHẬT THUYẾT KINH THIỆN ÁC NHÂN QUẢ

Việt dịch: Thích Trung Quân

KINH TẠC HÌNH TƯỢNG PHẬT

KINH TẠC HÌNH TƯỢNG PHẬT

Hán dịch: Ưu Bà Tắc An Huyền và Sa Môn Nghiêm Phật Điều, đời Hậu Hán
Việt dịch: Nguyên Huệ

KINH NHÂN QUẢ ĐẠO ĐỨC

KINH NHÂN QUẢ ĐẠO ĐỨC

Việt dịch: Sa Môn Thích Nhật Từ

KINH CÔNG ĐỨC CỦA XÂY THÁP

KINH CÔNG ĐỨC CỦA XÂY THÁP

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Địa Bà Ha La, Đời Đại Đường
Việt dịch: Quảng Minh

KINH TỤNG NĂM NGHIỆP CẢM CỦA ĐỊA NGỤC

KINH TỤNG NĂM NGHIỆP CẢM CỦA ĐỊA NGỤC

Đọc tụng: Hòa Thượng Thích Trí Thoát