Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

PHẬT PHÁP LÀ GIÁO DỤC, PHẬT PHÁP LÀ DẠY HỌC

PHẬT PHÁP GIÚP HỌ LÌA KHỔ ĐƯỢC VUI

PHẬT PHÁP GIÚP HỌ LÌA KHỔ ĐƯỢC VUI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT PHÁP LÀ TRIẾT HỌC TỐI CAO TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

PHẬT PHÁP LÀ TRIẾT HỌC TỐI CAO TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỊNH TÔNG LÀ ĐẠI DIỆN CHO TẤT CẢ PHẬT PHÁP

TỊNH TÔNG LÀ ĐẠI DIỆN CHO TẤT CẢ PHẬT PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HIẾU ĐẠO KHÔNG CÒN THÌ PHẬT PHÁP RẤT KHÓ TỒN TẠI

HIẾU ĐẠO KHÔNG CÒN THÌ PHẬT PHÁP RẤT KHÓ TỒN TẠI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHÔNG HIỂU RÕ THÌ KHÔNG PHÁP NÀO LÀ PHẬT PHÁP

KHÔNG HIỂU RÕ THÌ KHÔNG PHÁP NÀO LÀ PHẬT PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BẢN THỂ NÀY PHẬT PHÁP GỌI LÀ TỰ TÁNH

BẢN THỂ NÀY PHẬT PHÁP GỌI LÀ TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT PHÁP DẠY HỌC LÀ DẠY CHÚNG TA TRỞ VỀ TỰ TÁNH

PHẬT PHÁP DẠY HỌC LÀ DẠY CHÚNG TA TRỞ VỀ TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT PHÁP LÀ KHOA HỌC, KHOA HỌC SIÊU ĐẲNG

PHẬT PHÁP LÀ KHOA HỌC, KHOA HỌC SIÊU ĐẲNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT PHÁP LẤY TRÍ TUỆ BÁT NHÃ LÀM CHÍNH

PHẬT PHÁP LẤY TRÍ TUỆ BÁT NHÃ LÀM CHÍNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHỈ CÓ ĐẠI THỪA PHẬT PHÁP MỚI CÓ BỒ ĐỀ TÂM

CHỈ CÓ ĐẠI THỪA PHẬT PHÁP MỚI CÓ BỒ ĐỀ TÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không