Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maét.
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû.
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

PHIM TRUYỆN VỀ GIÁO DỤC NHÂN QUẢ

KINH TRƯỜNG THỌ DIỆT TỘI HỘ CHƯ ĐỒNG TỬ ĐÀ LA NI

KINH TRƯỜNG THỌ DIỆT TỘI HỘ CHƯ ĐỒNG TỬ ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Phật Đà Ba Ly, Đời Đường, nước Kế Tấn
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Thông

PHIM TRUYỆN LIỄU PHÀM TỨ HUẤN - CƯ SĨ VIÊN HOÀNG

PHIM TRUYỆN LIỄU PHÀM TỨ HUẤN - CƯ SĨ VIÊN HOÀNG

Cố Vấn Tổng Chỉ Đạo: Pháp Sư Tịnh Không
Tổng Chỉ Đạo: Pháp Sư Ngộ Đạo

Số bài: 10
DU TỊNH Ý CÔNG GẶP TÁO THẦN

DU TỊNH Ý CÔNG GẶP TÁO THẦN

Cố Vấn Tổng Chỉ Đạo: Pháp Sư Tịnh Không
Chế tác và Chỉ Đạo: Pháp Sư Ngộ Đạo

Số bài: 6