Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

PHÓNG SINH ĐỂ TRẢ NỢ SỰ GIẾT HẠI TỪ TRƯỚC

PHÓNG SANH THẾ NÀO?

PHÓNG SANH THẾ NÀO?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TRÌ GIỚI LÀ BỐ THÍ VÔ UÝ

TRÌ GIỚI LÀ BỐ THÍ VÔ UÝ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH

CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH

Tác giả: Pháp Sư Viên Nhân

Số bài: 13
MƯỜI CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH

MƯỜI CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH

Tác giả: Pháp Sư Viên Nhân

PHÓNG SANH VẤN ĐÁP

PHÓNG SANH VẤN ĐÁP

Tác giả: Pháp Sư Viên Nhân