Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

PHƯỚC BÁO TỪ ĐỨC HẠNH MÀ SINH RA

ĐẠO ĐỨC VÀ TRÍ TUỆ CỦA THIÊN NHÂN CAO HƠN CON NGƯỜI

ĐẠO ĐỨC VÀ TRÍ TUỆ CỦA THIÊN NHÂN CAO HƠN CON NGƯỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÚNG TA PHẢI HIỂN DƯƠNG ĐỨC HẠNH TỔ TIÊN

CHÚNG TA PHẢI HIỂN DƯƠNG ĐỨC HẠNH TỔ TIÊN

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức