Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

NHÂN QUẢ CỦA AI, NGƯỜI ĐÓ TỰ CHỊU

RỘNG BỐ THÍ CÔNG ĐỨC BẢO

RỘNG BỐ THÍ CÔNG ĐỨC BẢO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CƯ SĨ SỢ NHÂN QUẢ, NHÂN QUẢ SỢ HÒA THƯỢNG

CƯ SĨ SỢ NHÂN QUẢ, NHÂN QUẢ SỢ HÒA THƯỢNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HỄ CÓ TƯỚNG BÈN CÓ NHÂN QUẢ

HỄ CÓ TƯỚNG BÈN CÓ NHÂN QUẢ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHÔNG PHÂN BIỆT NHÂN QUẢ, THIỆN ÁC, ĐÚNG SAI

KHÔNG PHÂN BIỆT NHÂN QUẢ, THIỆN ÁC, ĐÚNG SAI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHÂN NHƯ THẾ NÀO THÌ QUẢ BÁO NHƯ THẾ ĐÓ

NHÂN NHƯ THẾ NÀO THÌ QUẢ BÁO NHƯ THẾ ĐÓ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO CHẲNG SAI

NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO CHẲNG SAI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHÂN QUẢ CỦA AI, NGƯỜI ĐÓ TỰ CHỊU

NHÂN QUẢ CỦA AI, NGƯỜI ĐÓ TỰ CHỊU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHÂN QUẢ TRƯỚC SAU, HỌ KHÔNG BIẾT ĐƯỢC

NHÂN QUẢ TRƯỚC SAU, HỌ KHÔNG BIẾT ĐƯỢC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NÓI SAI BẢN THÂN PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NHÂN QUẢ

NÓI SAI BẢN THÂN PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NHÂN QUẢ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

QUẢ BÁO ÂM ĐỨC LỚN NHẤT THÌ PHƯỚC BÁO ĐƯỢC DÀY

QUẢ BÁO ÂM ĐỨC LỚN NHẤT THÌ PHƯỚC BÁO ĐƯỢC DÀY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THIỆN ÁC ĐỀU CÓ BÁO ỨNG!

THIỆN ÁC ĐỀU CÓ BÁO ỨNG!

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỪ ĐÓ CHO THẤY NHÂN QUẢ BÁO ỨNG KHÔNG HỀ SAI

TỪ ĐÓ CHO THẤY NHÂN QUẢ BÁO ỨNG KHÔNG HỀ SAI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BỐ THÍ CÚNG DƯỜNG PHẢI DÙNG CHÂN TÂM MỚI ĐƯỢC

BỐ THÍ CÚNG DƯỜNG PHẢI DÙNG CHÂN TÂM MỚI ĐƯỢC

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức