Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

BUÔNG BỎ TỰ TƯ TỰ LỢI, THAM SÂN SI MẠN, NHÂN NGÃ THỊ PHI, NGŨ DỤC LỤC TRẦN

CẦN TU GIỚI ĐỊNH HUỆ, DIỆT TRỪ THAM SÂN SI

CẦN TU GIỚI ĐỊNH HUỆ, DIỆT TRỪ THAM SÂN SI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÁNH NIỆM KHÔNG CÓ TỰ TƯ TỰ LỢI

CHÁNH NIỆM KHÔNG CÓ TỰ TƯ TỰ LỢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHÔNG CÓ THAM SÂN SI THÌ CÁI THIỆN ĐÓ MỚI LÀ CHÂN THIỆN

KHÔNG CÓ THAM SÂN SI THÌ CÁI THIỆN ĐÓ MỚI LÀ CHÂN THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không