Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

PHƯỚC ĐỨC LÀ CHÚNG TA THỰC HÀNH THEO SỰ GIÁO DỤC CỦA CHƯ PHẬT BỒ TÁT, TỔ SƯ ĐẠI ĐỨC

NGƯỜI CÓ THIỆN CĂN PHƯỚC ĐỨC HIỆN NAY LÀ TẤM GƯƠNG

NGƯỜI CÓ THIỆN CĂN PHƯỚC ĐỨC HIỆN NAY LÀ TẤM GƯƠNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHO NÊN CÓ THỂ ĐỒNG THỜI TU PHƯỚC VÀ TU HUỆ

CHO NÊN CÓ THỂ ĐỒNG THỜI TU PHƯỚC VÀ TU HUỆ

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

CHO NÊN NGƯỜI HIỆN TẠI MUỐN TU PHƯỚC RẤT DỄ DÀNG

CHO NÊN NGƯỜI HIỆN TẠI MUỐN TU PHƯỚC RẤT DỄ DÀNG

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

HAI CÂU NÀY ĐỀU DẠY CHÚNG TA TU PHƯỚC BÁO CHÂN THẬT

HAI CÂU NÀY ĐỀU DẠY CHÚNG TA TU PHƯỚC BÁO CHÂN THẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không