Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

TU PHƯỚC, CHỖ TINH YẾU CỦA PHƯỚC ĐỨC LÀ THẬP THIỆN

THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO LÀ NỀN TẢNG ĐỂ LÀM NGƯỜI

THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO LÀ NỀN TẢNG ĐỂ LÀM NGƯỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHƯỚC BÁO CỦA NGƯỜI BÂY GIỜ LÀ GIẢ KHÔNG PHẢI THẬT

PHƯỚC BÁO CỦA NGƯỜI BÂY GIỜ LÀ GIẢ KHÔNG PHẢI THẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHƯỚC BÁO CỦA NỘI TÀI, SO VỚI NGOẠI TÀI CÒN LỚN HƠN

PHƯỚC BÁO CỦA NỘI TÀI, SO VỚI NGOẠI TÀI CÒN LỚN HƠN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CĂN BẢN CỦA PHẬT PHÁP LÀ KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

CĂN BẢN CỦA PHẬT PHÁP LÀ KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không