Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

SÁT SANH, ĂN THỊT CHÍNH LÀ OAN OAN TƯƠNG BÁO KHÔNG BAO GIỜ CHẤM DỨT

TRÍCH LỤC KHAI THỊ VỀ GIỚI SÁT VÀ GIỚI DÂM

TRÍCH LỤC KHAI THỊ VỀ GIỚI SÁT VÀ GIỚI DÂM

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

Số bài: 6
ĂN THỊT CHÍNH LÀ OAN OAN TƯƠNG BÁO

ĂN THỊT CHÍNH LÀ OAN OAN TƯƠNG BÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỪ TRƯỜNG NÀY LÀ GÌ? LÀ MỘT VÙNG SÁT KHÍ

TỪ TRƯỜNG NÀY LÀ GÌ? LÀ MỘT VÙNG SÁT KHÍ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VẠN ÁC DÂM ĐỨNG ĐẦU, TÀ DÂM GẦN VỚI SÁT HẠI

VẠN ÁC DÂM ĐỨNG ĐẦU, TÀ DÂM GẦN VỚI SÁT HẠI

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức