Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maét.
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû.
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

TÁC HẠI NẶNG NỀ CỦA CHỨNG THỦ DÂM

TÁC HẠI NẶNG NỀ CỦA CHỨNG THỦ DÂM