Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

TÁNH ĐỨC LÀ THỨ VỐN SẴN CÓ NHƯNG BỊ MÊ MẤT, CẦN PHẢI KHÔI PHỤC

HOÀN TOÀN LÀ TÁNH ĐỨC, TÁNH ĐỨC TỰ NHIÊN HIỂN LỘ

HOÀN TOÀN LÀ TÁNH ĐỨC, TÁNH ĐỨC TỰ NHIÊN HIỂN LỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY LÀ TÁNH ĐỨC TỰ NHIÊN HIỂN LỘ RA

ĐÂY LÀ TÁNH ĐỨC TỰ NHIÊN HIỂN LỘ RA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TRÁI VỚI TÁNH ĐỨC THÌ TẤT CẢ ĐỀU LÀ HƯ VỌNG

TRÁI VỚI TÁNH ĐỨC THÌ TẤT CẢ ĐỀU LÀ HƯ VỌNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY LÀ TÁNH ĐỨC LƯU LỘ VIÊN MÃN

ĐÂY LÀ TÁNH ĐỨC LƯU LỘ VIÊN MÃN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY TOÀN LÀ TÁNH ĐỨC

ĐÂY TOÀN LÀ TÁNH ĐỨC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

DUY CHỈ CÓ TÁNH ĐỨC MỚI CÓ THỂ KHAI PHÁT TỰ TÁNH

DUY CHỈ CÓ TÁNH ĐỨC MỚI CÓ THỂ KHAI PHÁT TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KẾT OÁN THÙ VỚI NGƯỜI LÀ TỔN TÁNH ĐỨC CỦA MÌNH

KẾT OÁN THÙ VỚI NGƯỜI LÀ TỔN TÁNH ĐỨC CỦA MÌNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐẠO DIỆU LÀ TÁNH ĐỨC!

ĐẠO DIỆU LÀ TÁNH ĐỨC!

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÁNH ĐỨC LƯU LỘ RA NGOÀI HIỂN THỊ LÀ LỄ

TÁNH ĐỨC LƯU LỘ RA NGOÀI HIỂN THỊ LÀ LỄ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không