Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

TẠO THẬP ÁC THÌ ÁC BÁO SẼ ĐẾN, TAI HOẠ GIÁNG XUỐNG

CHÍ TÂM NIỆM PHẬT, HỒI HƯỚNG HOÁ GIẢI TAI NẠN

CHÍ TÂM NIỆM PHẬT, HỒI HƯỚNG HOÁ GIẢI TAI NẠN

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

NHẮC ĐẾN ĐỂ CÙNG NHAU THẢO LUẬN, GIẢI QUYẾT TAI NẠN

NHẮC ĐẾN ĐỂ CÙNG NHAU THẢO LUẬN, GIẢI QUYẾT TAI NẠN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VÌ BẢN THÂN MONG CẦU TRÁNH TAI NẠN LÀ TÂM LUÂN HỒI

VÌ BẢN THÂN MONG CẦU TRÁNH TAI NẠN LÀ TÂM LUÂN HỒI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHÀ TÍCH BẤT THIỆN ẮT GẶP TAI ƯƠNG

NHÀ TÍCH BẤT THIỆN ẮT GẶP TAI ƯƠNG

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức