Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

THẬP THIỆN THÂN CÓ BA LOẠI, TÂM CÓ BA LOẠI, MIỆNG CÓ BỐN LOẠI. BA NGHIỆP ĐEM KHẨU NGHIỆP ĐẶT LÊN HÀNG ĐẦU

0