Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

THIỆN CĂN TỨC LÀ TIN SÂU NHÂN QUẢ

CÓ THIỆN CĂN VỀ SAU MỚI CÓ DUYÊN

CÓ THIỆN CĂN VỀ SAU MỚI CÓ DUYÊN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGƯỜI ẤY CÓ THIỆN CĂN CHẲNG HOÀI NGHI TIẾP NHẬN

NGƯỜI ẤY CÓ THIỆN CĂN CHẲNG HOÀI NGHI TIẾP NHẬN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÁI GÌ GỌI LÀ ĐẠI THIỆN CĂN, ĐẠI PHƯỚC ĐỨC?

CÁI GÌ GỌI LÀ ĐẠI THIỆN CĂN, ĐẠI PHƯỚC ĐỨC?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGƯỜI CÓ THIỆN CĂN PHƯỚC ĐỨC HIỆN NAY LÀ TẤM GƯƠNG

NGƯỜI CÓ THIỆN CĂN PHƯỚC ĐỨC HIỆN NAY LÀ TẤM GƯƠNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THIỆN ÁC, KHỔ VUI, NHIỄM TỊNH ĐỀU KHÔNG CÓ

THIỆN ÁC, KHỔ VUI, NHIỄM TỊNH ĐỀU KHÔNG CÓ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THỊ PHI, NHIỄM TỊNH, THIỆN ÁC ĐỀU KHÔNG TỒN TẠI

THỊ PHI, NHIỄM TỊNH, THIỆN ÁC ĐỀU KHÔNG TỒN TẠI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐẦU THAI LÀ CHIÊU CẢM NHỮNG ĐIỀU NÀY

ĐẦU THAI LÀ CHIÊU CẢM NHỮNG ĐIỀU NÀY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không