Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maét.
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû.
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ CÓ PHƯỚC VỀ GIÀ, CÀNG GIÀ CÀNG NHIỀU PHƯỚC BÁO!

TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ CÓ PHƯỚC VỀ GIÀ, CÀNG GIÀ CÀNG NHIỀU PHƯỚC BÁO!