Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

TỘI NGHIỆP VÔ LƯỢNG VÔ BIÊN, GỐC RỄ CỦA NÓ LÀ THAM SÂN SI MẠN NGHI

THAM SÂN SI LÀM CHƯỚNG NGẠI ÐƯỜNG TU

THAM SÂN SI LÀM CHƯỚNG NGẠI ÐƯỜNG TU

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

CHO NÊN ĐỨC PHẬT DẠY THAM SÂN SI LÀ TAM ĐỘC

CHO NÊN ĐỨC PHẬT DẠY THAM SÂN SI LÀ TAM ĐỘC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

GỐC RỄ CỦA PHIỀN NÃO LÀ THAM SÂN SI MẠN NGHI

GỐC RỄ CỦA PHIỀN NÃO LÀ THAM SÂN SI MẠN NGHI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NẠN NƯỚC LÀ DO TÂM THAM CHIÊU CẢM NÊN

NẠN NƯỚC LÀ DO TÂM THAM CHIÊU CẢM NÊN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không