Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maét.
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû.
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

TRONG BỐN NGÀN NĂM TRĂM NĂM NAY, NGƯỜI XƯA ĐỀU ĐẶT GIÁO DỤC LÊN HÀNG ĐẦU

TRONG BỐN NGÀN NĂM TRĂM  NĂM NAY, NGƯỜI XƯA ĐỀU ĐẶT GIÁO DỤC LÊN HÀNG ĐẦU