Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

TRƯỚC HỌC TIỂU THỪA, SAU MỚI HỌC ĐẠI THỪA

TRONG TIỂU THỪA CÓ HÀNG MA, TRONG ĐẠI THỪA THÌ KHÔNG CÓ

TRONG TIỂU THỪA CÓ HÀNG MA, TRONG ĐẠI THỪA THÌ KHÔNG CÓ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY ĐỀU LÀ NHỮNG ĐIỀU TINH HOA TRONG ĐẠI THỪA KINH

ĐÂY ĐỀU LÀ NHỮNG ĐIỀU TINH HOA TRONG ĐẠI THỪA KINH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG NGÃ CHẤP CHẲNG KHÓ, TIỂU THỪA ĐÃ LÀM ĐƯỢC

BUÔNG NGÃ CHẤP CHẲNG KHÓ, TIỂU THỪA ĐÃ LÀM ĐƯỢC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY LÀ HẠNG NGƯỜI NÀO? LÀ TIỂU THỪA

ĐÂY LÀ HẠNG NGƯỜI NÀO? LÀ TIỂU THỪA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THỜI KỲ MẠT PHÁP, ĐẠI THỪA KHẾ CƠ

THỜI KỲ MẠT PHÁP, ĐẠI THỪA KHẾ CƠ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY LÀ CĂN BỆNH CỦA NGƯỜI TIỂU THỪA

ĐÂY LÀ CĂN BỆNH CỦA NGƯỜI TIỂU THỪA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TIỂU THỪA GỌI LÀ THÁNH GIẢ, ĐÃ NHẬP VÀO THÁNH LUÂN

TIỂU THỪA GỌI LÀ THÁNH GIẢ, ĐÃ NHẬP VÀO THÁNH LUÂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CĂN BẢN CỦA VIỆC LÀM NGƯỜI LÀ GÌ?

CĂN BẢN CỦA VIỆC LÀM NGƯỜI LÀ GÌ?

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

TRONG MỘT ĐỜI CHỨNG A LA HÁN LÀ TIỂU THỪA

TRONG MỘT ĐỜI CHỨNG A LA HÁN LÀ TIỂU THỪA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NẾU MỤC TIÊU LÀ THANH VĂN, DUYÊN GIÁC LÀ TIỂU THỪA

NẾU MỤC TIÊU LÀ THANH VĂN, DUYÊN GIÁC LÀ TIỂU THỪA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không