Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

TỰ CHO MÌNH LÀ ĐÚNG. MỌI SUY NGHĨ, LỜI NÓI, VIỆC LÀM, HÀNH ĐỘNG ĐỀU LÀ ĐÚNG CẢ, KỲ THỰC SAI HẾT RỒI

0