Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

TỰ LÀM TỰ CHỊU, PHẬT CŨNG KHÔNG THỂ GIÚP GÌ CHO BẠN

ĐÂY LÀ NGHIỆP NHÂN CỦA SÁU CÕI

ĐÂY LÀ NGHIỆP NHÂN CỦA SÁU CÕI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THIỆN NHÂN THIỆN QUẢ, ÁC NHÂN ÁC BÁO

THIỆN NHÂN THIỆN QUẢ, ÁC NHÂN ÁC BÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT PHÁP LÀ GIÁO DỤC, PHẬT PHÁP LÀ DẠY HỌC!

PHẬT PHÁP LÀ GIÁO DỤC, PHẬT PHÁP LÀ DẠY HỌC!

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT GIÁO ĐÃ LÀ ĐỊNH HUỆ, GIÁO DỤC TRÍ HUỆ

PHẬT GIÁO ĐÃ LÀ ĐỊNH HUỆ, GIÁO DỤC TRÍ HUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KINH PHÁP LÀ TÀI LIỆU GIÁO DỤC, LÀ SÁCH GIÁO KHOA

KINH PHÁP LÀ TÀI LIỆU GIÁO DỤC, LÀ SÁCH GIÁO KHOA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không