Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

TỰ MÌNH CÓ THỂ THAY ĐỔI VẬN MỆNH

ĐỆ TỬ QUY PHÉP TẮC NGƯỜI CON

ĐỆ TỬ QUY PHÉP TẮC NGƯỜI CON

Tác giả: Lý Dục Tú

ĐỌC THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

ĐỌC THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tác giả: Đức Thái Thượng Lão Quân

LIỄU PHÀM TỨ HUẤN

LIỄU PHÀM TỨ HUẤN

Tác giả: Cư Sĩ Viên Liễu Phàm

CHUYỂN HỌA THÀNH PHÚC

CHUYỂN HỌA THÀNH PHÚC

Tác giả: Cư Sĩ Viên Liễu Phàm

Số bài: 7
TẠI SAO TRONG SỐ MẠNG CÓ? VÌ ĐỜI TRƯỚC CÓ TU

TẠI SAO TRONG SỐ MẠNG CÓ? VÌ ĐỜI TRƯỚC CÓ TU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHƯƠNG PHÁP VÀ NGUYÊN TẮC CẢI TẠO VẬN MẠNG

PHƯƠNG PHÁP VÀ NGUYÊN TẮC CẢI TẠO VẬN MẠNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BÁC SĨ CHỈ CÓ THỂ CHỮA BỆNH, KHÔNG THỂ CHỮA MẠNG

BÁC SĨ CHỈ CÓ THỂ CHỮA BỆNH, KHÔNG THỂ CHỮA MẠNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÁI KHÔNG CÓ TRONG MỆNH, CÓ CẦU CŨNG KHÔNG ĐƯỢC

CÁI KHÔNG CÓ TRONG MỆNH, CÓ CẦU CŨNG KHÔNG ĐƯỢC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÕI NƯỚC MONG MANH, MẠNG NGƯỜI VÔ THƯỜNG

CÕI NƯỚC MONG MANH, MẠNG NGƯỜI VÔ THƯỜNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không