Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

TƯ TƯỞNG, LỜI NÓI, KIẾN GIẢI, HÀNH VI CỦA QUÝ VỊ SAI LẦM, SẼ MANG LẠI KẾT QUẢ KHỔ SỞ

0