Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maét.
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû.
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

VẬN MẠNG SUỐT ĐỜI CỦA MỖI NGƯỜI ĐÃ ĐỊNH SẴN

LIỄU PHÀM TỨ HUẤN

LIỄU PHÀM TỨ HUẤN

Tác giả: Cư Sĩ Viên Liễu Phàm
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu

PHƯƠNG PHÁP VÀ NGUYÊN TẮC CẢI TẠO VẬN MẠNG

PHƯƠNG PHÁP VÀ NGUYÊN TẮC CẢI TẠO VẬN MẠNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

QUÂN TỬ BIẾT CÁCH TẠO VẬN MẠNG

QUÂN TỬ BIẾT CÁCH TẠO VẬN MẠNG

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá

QUẢ BÁO HUỶ BÁNG TAM BẢO

QUẢ BÁO HUỶ BÁNG TAM BẢO

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá

HOA TƯƠI QUẢ TỐT

HOA TƯƠI QUẢ TỐT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

CÓ THỂ THAY ĐỔI VẬN MỆNH

CÓ THỂ THAY ĐỔI VẬN MỆNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

QUẢ BÁO ĐỀN TRẢ, KHÔNG SAI CHÚT NÀO

QUẢ BÁO ĐỀN TRẢ, KHÔNG SAI CHÚT NÀO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

CÓ BỐ THÍ TẤT CÓ QUẢ BÁO, CÓ CẢM TẤT CÓ ỨNG

CÓ BỐ THÍ TẤT CÓ QUẢ BÁO, CÓ CẢM TẤT CÓ ỨNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

KHI BUÔNG BỎ QUẢ BÁO CỦA HỌ VÔ CÙNG THÙ THẮNG!

KHI BUÔNG BỎ QUẢ BÁO CỦA HỌ VÔ CÙNG THÙ THẮNG!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không