Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maét.
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû.
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

VẬN MẠNG SUỐT ĐỜI CỦA MỖI NGƯỜI ĐÃ ĐỊNH SẴN

TẤT CẢ CHÚNG SANH VỐN LÀ PHẬT

TẤT CẢ CHÚNG SANH VỐN LÀ PHẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

PHẢI SANH TÂM HOAN HỈ  ĐỐI VỚI TẤT CẢ CHÚNG SANH

PHẢI SANH TÂM HOAN HỈ ĐỐI VỚI TẤT CẢ CHÚNG SANH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không